Temeljem odluke Skupštine udruge od dana 19. lipnja 2012.godine

 Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO)

potaknuta nizom neistina i insinuacija kojima se omalovažava stručnost i profesionalnost te dovodi u pitanje moral naših članica kao i ostale profesionalne zajednice koja djeluje na poslovima zaštite prirode i okoliša, čime je učinjena i čini se poslovna šteta članicama Udruge, u interesu objektivnog informiranja javnosti daje

 PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

 

Stručnost rada ovlaštenika u zaštiti i prirode i okoliša

U posljednje vrijeme medijski je prostor preplavljen izjavama i tvrdnjama kojima se javnosti nameće uvjerenje da su stručne podloge u zaštiti okoliša i prirode  (osobito studije o utjecaju na okoliš) izrađene prema diktatu i isključivom interesu nositelja zahvata (investitora), a na štetu očuvanja ljudskog zdravlja te prirode i okoliša. Pri tome se omalovažava stručni rad ovlaštenika zaštite okoliša i prirode, odnosno ispravnost izrađenih i zakonima propisanih stručnih podloga i dokumentacije koje služe kao podloga za donošenje odluka u upravnom postupku pred nadležnim Ministarstvom. Iznose se sumnje pa čak i tvrdnje da nositelj zahvata naručivanjem i plaćanjem izrade studija o utjecaju na okoliš (a i ostale dokumentacije u zaštiti okoliša i prirode) „kupuje“ ispravnost, točnost, cjelovitost i nepristranost stručnog rada pa i sam poslovni moral ovlaštenika. Tvrditi da je određeni stručni rad neispravan, netočan, necjelovit i pristran temeljem činjenice da je plaćen je paušalno i zlonamjerno. Ovi neprimjereni napadi na tvrtke koje se profesionalno bave poslovima zaštite okoliša ne samo da su dobili snažnu potporu, već su jednim dijelom potekli iz samog Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Pri tome se dovodi u sumnju cjelovit, u Republici Hrvatskoj, dugo uspostavljani sustav Procjene utjecaja na okoliš i ekološku mrežu. Nažalost sve to je imalo utjecaja i na stvaranje slike u međunarodnim stručnim krugovima o „korumpiranosti sustava Procjene utjecaja na okoliš u Republici Hrvatskoj“.

Glasnogovornici tih tvrdnji su udruge, skupine ili pojedinci koji nemaju stručne ili poslovne odgovornosti, a uglavnom niti odgovarajuće stručne reference. Iznesene ocjene su mahom paušalnog karaktera i slabo do nikako argumentirane, bez podloge u činjenicama, metodama i podacima. U klimi sve većeg nepovjerenja u državu i njene institucije ovakve insinuacije padaju na plodno tlo što navedene skupine ili osobe koriste bez ikakve samokritike i ustezanja.

Metoda nametanja i pritisaka u sustavu koji je uspostavljen za zaštitu javnog interesa, nije niti bi trebala biti prihvatljiva niti od jednog aktera koji u njemu djeluje.

 

„Tajne recenzije“ studija o utjecaju zahvata na okoliš

Radi navedenih sumnji u nepristranost i nepovjerenje prema stručnim osobama koje se bave poslovima zaštite okoliša i prirode Ministarstvo zaštite okoliša i prirode naručilo je „tajne recenzije“ nekih studija iz već zakonski završenih i pravomoćnih postupaka.

Po pitanju „recenzije“ Zakon o zaštiti okoliša propisuje ovlasti i nadležnosti pojedinih sudionika u postupcima te tako i uređuje institut revidenta kao subjekta zaštite okoliša (provjeru – reviziju projekata u zaštiti prirode i okoliša može obavljati pravna osoba koja je za obavljanje tih poslova ishodila ovlaštenje sukladno Zakonu o zaštiti okoliša, dok je revident fizička osoba zaposlena u ovlaštenoj pravnoj osobi). Ta osoba nužno mora imati stručne kvalifikacije i reference primjerene znanstveno – stručnom području na kojem daje svoje mišljenje.

Nigdje u propisima se ne spominje “tajni recenzent” kao niti njegova uloga, prava i ovlaštenja u sustavu zaštite prirode i okoliša.

 

Sustav zaštite prirode i okoliša u RH

Izrađivači dokumentacije ovlašteni su od Ministarstva zaštite okoliša i prirode

Pravne osobe – ovlaštenici u poslovima zaštite prirode i okoliša su temeljem zakonom propisanog postupka ishodili ovlaštenja nadležnog Ministarstva za obavljanje ovih djelatnosti. Kako bi dobili ovlaštenje morali su ispuniti stroge uvjete te preuzeti prava i obaveze koje ova ovlaštenja donose. Kod njih su zaposleni ili ugovorno rade stručnjaci s bogatim stručnim referencama i višegodišnjim profesionalnim iskustvom.

Stručni poslovi zaštite okoliša i prirode ugovaraju se putem javne nabave i/ili postupaka odabira privatnih investitora

Ovlaštenici pristupaju radu, tj. tržištu putem javne nabave regulirane Zakonom o javnoj nabavi ili putem odgovarajućih postupaka odabira privatnih investitora. Međusobni odnos naručitelja (nositelja zahvata) i izvršitelja (ovlaštenika) reguliran je ugovorom i sektorskim zakonima koji reguliraju djelatnost, ali i poslovanje u Republici Hrvatskoj (npr. Zakon o obveznim odnosima).

 Stručna i kaznena odgovornost ovlaštenika

Zakon o zaštiti okoliša uređuje i propisuje: „Ovlaštenik koji izrađuje studiju o utjecaju zahvata na okoliš je odgovoran za istinitost, točnost, stručnu utemeljenost i udovoljavanje propisanim zahtjevima u vezi s izradom i sadržajem studije (studije o utjecaju zahvata na okoliš)“. Voditelji stručnih poslova zaštite okoliša i prirode odgovorni su za kvalitetnu, vjerodostojnu i točnu izradu dokumentacije koju izrađuje ovlaštenik. U tom smislu voditelji stručnih poslova odgovorne su osobe ovlaštenika glede Zakonom odnosno zakonima propisane kaznene odgovornosti. Zakon također propisuje razloge i način oduzimanja ovlaštenja u slučajevima rada ovlaštenika van zakonskih odredbi.

Ocjena i javna dostupnost dokumentacije

Rezultat rada ovlaštenika putem upravnog postupka i rada nadležnih tijela i Ministarstva prolazi kroz rigidnu stručnu i proceduralnu provjeru. Također, zainteresirana javnost ima na raspolaganju instrumente putem kojih djeluje i utječe na postupak procjene utjecaja na okoliš kroz javni uvid i javnu raspravu.

 

Transparentnost sustava zaštite okoliša i prirode

Svi propisi, direktive, zakonski i podzakonski akti u sustavu zaštite okoliša temelje se na načelu transparentnosti i javne dostupnosti informacija. Tajnost i javna nedostupnost izrađenih dokumenata ukazuje na njihovu nevjerodostojnost i isključuje mogućnost njihovog korištenja u sustavu donošenja odluka čime je javni interes direktno ugrožen. Javni interes će najbolje biti zaštićen u atmosferi međusobnog uvažavanja i poštivanja i u kulturnom sučeljavanju podataka, činjenica i zaključaka temeljem kojih će se donositi konačne odluke po pojedinim pitanjima.

Zbog svega navedenog tražimo da se objave podaci o „tajnim recenzentima“ i „tajne recenzije“ studija o utjecaju na okoliš za koje su recenzije urađene, bez obzira na smisao njihovog provođenja, kako bi javnost i stručna javnost mogla donijeti svoje vlastite prosudbe.

 

HUSZPO

Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša (HUSZPO) je udruga civilnog društva osnovana 2004. godine od pravnih i fizičkih osoba koje se isključivo profesionalno bave zaštitom prirode i okoliša kao nevladina i neprofitna udruga. Svrha osnivanja Udruge je prvenstveno unapređivanje stručnih znanja i profesionalizma u provedbi zaštite prirode i okoliša. Statutarne odredbe obvezuju svoje članice poštovanju strukovne etike te očuvanju i promicanju digniteta struke zaštite prirode i okoliša.

Svjesni svojih zakonskih i moralnih odgovornosti ograđujemo se od svih vrsta nametanja i pritisaka u sustavu u kojemu profesionalno djelujemo. Pozivamo i sve ostale udruge civilnog društva i pojedince koje djeluju u zaštiti prirode i okoliša da se prema javnosti ponašaju odgovorno, a s drugim dionicima komuniciraju s uvažavanjem i poštivanjem. Samo takav odnos može nas voditi izlasku iz gospodarske i moralne krize u kojoj se nesumnjivo nalazimo.

Na kraju ovog obraćanja javnosti naglašavamo da su članovi HUSZPO-a bili i biti će na raspolaganju svim razvojnim planovima, neovisno radi li se o privatnim ili državnim investitorima, kojima će se unaprijediti buduća kvaliteta života, rada i okoliša stanovništva Republike Hrvatske.

Marta Brkić,

predsjednica Upravnog odbora