Hrvatska udruga stručnjaka zaštite prirode i okoliša poslala je komentare na prijedlog Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.

Komentari se odnose na nejasan sadržaj priloga IV, V. i VI., UREDBE O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O PROCJENI UTJECAJA ZAHVATA NA OKOLIŠ, a vezano za mogućnost dvostrukog tumačenja termina vezanih za krajobraz i kulturnu baštinu . Naime, prema sadašnjem prijedlogu teksta nije potpuno jasna distinkcija između krajobraza i kulturne baštine (moglo bi se tumačiti kako krajobraz čini dio kulturne baštine).

Komentari i prijedlozi izmjena nalaze se u odvojenom dokumentu označeni plavom bojom uz prijedloge izmjena koji su također dati u originalnom tekstu izmjena i dopuna Uredbe, u zasebnom word dokumentu u obliku komentara. Oba dokumenta nalaze se u nastavku.

Uredba PUO_komentari_izdvojeno

Javno savjetovanje o Uredbi o ID Uredbe o PUO