Nastavno na otvoreno prethodno savjetovanje na objavljenu dokumentaciju o nabavi (DON) za Nabava usluge izrade Glavnog plana razvoja prometnog sustava funkcionalne regije Sjeverni Jadran, evidencijski broj nabave 09/01- 17/01, HUSZPO je odaslao svoje komentare/ prijedloge za izmjenu dokumentacije o nabavi. Prijedlog izmjena DON te komentare možete vidjeti ovdje.