U okviru ciklusa predavanja “Jačanje kapaciteta za provedbu postupaka zaštite okoliša” Hrvatske udruge stručnjaka zaštite prirode i okoliša pozivamo članice HUSZPO na predavanje koje će se održati u Hrvatskom inženjerskom savezu, Berislavićeva 6, Zagreb, 20. veljače 2020., 14-16h, pod nazivom:

“eKonferencija i dokumentacija potrebna za uspješno provođenje”

Predavač: Snježana Đurišić, dipl. ing. građ., načelnica Sektora lokacijskih dozvola i investicija, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja

Kratak sažetak predavanja:

Članak 135. Zakona o prostornom uređenju propisuje uvjete i način ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja potrebnih za izradu idejnog i/ili glavnog projekta kao i sadržaj dokumentacije koji se prilaže zahtjevu za pokretanje postupka eKonferencije.
Uspješnost ovog postupka uvelike ovisi o kvaliteti i cjelovitosti dokumentacije koja se prilaže uz zahtjev. Isto tako ovaj postupak je samo jedan u nizu realizacije svakog projekta, a koji započinje planiranjem, provođenjem postupaka iz područja zaštite okoliša i prirode te završava postupcima iz područja nadležnosti Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji.
U svakom od tih postupaka potrebno je voditi računa o uvjetima koji prethode i koji slijede svakom od njih.
U tom smislu sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji prethodno pitanje pokretanja postupaka ishođenja lokacijske i građevinske dozvole su provedeni postupci procjene utjecaja na okoliš i glavne ocjene na ekološku mrežu, koja rješenja čine obvezni prilog podnošenja zahtjeva za izdavanje spomenutih dozvola.

Posebnu pozornost u pripremi dokumentacije za provođenje postupka eKonferencije potrebno je posvetiti pitanjima iz područja zaštite okoliša i prirode, kako u formalnom tako i u suštinskom pogledu. Primjerice određeni propisi onemogućuju izdavanje posebnih uvjeta bez prethodno okončanog postupka PUO. Iz samog rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš proizlaze uvjeti za projektiranje, građenje i korištenje građevine a koje je uvjete na adekvatan način potrebno ugraditi u opis i grafički prikaz zahvata, kako bi se javnopravnim tijelima koja sudjeluju u postupku eKonferencije osigurali svi potrebni podaci za utvrđivanje posebnih uvjeta.
Opis i grafički prikaz zahvata u prostoru sadrži, odnosno prikazuje podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, a izrađuje ga projektant u elektroničkom obliku i potpisuje elektroničkim potpisom.
Jedino se kvalitetno izrađenom dokumentacijom za provođenje eKonferencije može osigurati njezino uspješno provođenje a samim time i skraćivanje rokova u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja.
Namjera je ovim predavanjem prikazati najčešće greške i propuste u dokumentaciji kao i ukazati na potrebu uključivanja stručnjaka iz područja zaštite okoliša u njezinu pripremu.

Članice HUSZPO-a mogu se prijaviti za predavanje na e-mail: huszpo@huszpo.hr